top of page
Uppföljning av riskbedömning? Vad gäller egentligen?
afsar.jpg

Det föreligger krav på att man som tryckluftsanvändande verksamhet ska följa upp eller uppdatera sin riskbedömning regelbundet.

Så här skriver Arbetsmiljöverket själv i sina föreskrifter om det kravet:

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete -

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning

8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

 

11 § Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras.

 

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning -
 

Undersökning och riskbedömning

 

3 § Undersökning och riskbedömning skall göras för att bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som skall utföras, eller om den har anpassats till det på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet.

De riskmoment som föreligger på grund av användningen av arbetsutrustningen skall undersökas och bedömas.

 

4 § En förnyad undersökning och riskbedömning skall genomföras

  1. om uppföljningen enligt 6 § visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare riskbedömning,

  2. om vidtagna åtgärder inte gett förväntat resultat eller

  3. vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamheten.

Uppföljning

 

6 § Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet för att klargöra om riskbedömningen är riktig och att åtgärderna gett förväntat resultat.

Behöver du hjälp med uppföljningen av er riskbedömning?

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig och förklarar hur du kan gå till väga och hur du enkelt kommer i mål med uppföljningen.

Uppföljning av riskbedömning

Vi hörs snart!

bottom of page