top of page
SERMI - säkra din tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant fordonsinformation
Bilmekaniker med surfplatta

Som oberoende aktör inom fordonsbranschen kommer tillgången till stöld- och säkerhetsrelaterad information knutet till reparation och underhåll bli allt viktigare. För att tillgodose behovet av information behöver oberoende aktörer och anställda, exempelvis bilverkstäder, vara godkända för att kunna få tillgång till uppgifterna från fordonstillverkare. Tillgången till uppgifterna behöver dock säkras genom ett certifikat som bekräftar att användaren är auktoriserad.

Från 1 oktober 2023 gäller därför att du som arbetar med säkerhets- och stöldrelevant underhållinformation är auktoriserad av oberoende organ för att garanteras tillgång till denna information. Genom denna standardisering kommer det att finnas bättre förutsättningar för en sundare och rättvisare konkurrens. Treffco är det första kontrollorganet i Europa som blivit ackrediterat för att kunna bedöma verkstäder och auktorisera mekaniker för SERMI.

Ansök redan idag - få en sömlös övergång 2023-10-01 när lagkravet träder i kraft. 

Vilken fordonsinformation får man genom SERMI?

 

Alla fordonstillverkare (OEM) måste följa enhetligt definierade kriterier som finns definierade i SERMI och omfattar stöldskydd och säkerhet vid reparation och underhåll. Genom SERMI kommer ett fordonsföretag, bilverkstad eller liknande och dess personal enklare att får tillgång till reparation och underhållsinformation från alla fordonstillverkare och deras system. Certifikatet gäller i 5 år. Tidigare har det krävts en individuell registrering hos varje enskild fordonstillverkare.


SERMI är förkortning på Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information, och syftar till att ge tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation. Med ett certifikat får företaget och den enskilda individen tillgång till information, programvara, funktioner och tjänster som finns inbyggda i fordonet och som tillverkaren använder för att förhindra att fordonet blir stulet eller för att spåra och återfå ett bortforslat fordon.


Informationen kommer dels från fordonstillverkarnas tekniska portaler, dels från den stöld- och säkerhetsrelaterade informationen som genereras via det OEM-diagnossystem som är anslutet till fordonets motor, det vill säga OBD-informationen (omborddiagnossystem) som används för att upptäcka fel och varningar på fordonet.

Hur går processen för SERMI till?

Både företaget och den enskilda som arbetar med stöld- och säkerhetsrelevant underhållsinformation behöver bli auktoriserade. Det gör man genom att företagets juridiska person ansöker om godkännande enligt SERMI hos ett ackrediterat kontrollorgan typ A som Treffco . 


Ansökan innehåller 14 punkter där information ska fyllas i av företagets juridiska person. Ansökan kommer sedan att granskas av oss. I ansökan ska man ange vilken/vilka medarbetare som önskar bli auktoriserad. Om granskningen blir godkänd kommer dessa medarbetare att få ett e-postmeddelande med länk för att kunna fylla i ytterligare 7 punkter av mer individuell relevans.

Vad händer om ditt företag inte uppfyller kraven?

Om ditt företag inte blir godkänt första gången utfärdas inget certifikat.

Om det efter godkännande framkommer att kraven inte längre uppfylls kan certifikatet komma att återkallas.

Här hittar du kravdokumentet SERMI i sin helhet..

Vad kontrolleras för att ett företag ska bli SERMI-godkänt?

Treffco är ett oberoende och opartiskt typ A organ som är ackrediterat för att göra bedömningen om ditt företag uppfyller kraven för SERMI. Treffco (CAB) ska kontrollera följande för godkännande av företagets (IO)s juridiska representant eller under inspektion på plats under godkännandets giltighetsperiod.

 1. Dokumenterat ägande av IO, namn på verkställande direktör och juridiskt ombud.

 2. Giltigt landspecifikt identitetskort (till exempel ID-kort / pass) för IO's juridiska representant.

 3. Listan som tillhandahålls av IO över anställda som bör auktoriseras. Kontrollen ska innehålla information om de anställdas ansvar och funktion.

 4. Att IO har ansvarsförsäkring. Lägsta täckningsbelopp: 1 miljon euro för kroppsskada och 0,5 miljoner euro för skada på egendom.

 5. Att IO inte är föremål för en tidigare återkallelse på grund av missbruk.

 6. Bevis på verksamhet inom fordonsområdet (till exempel medlemskap i en relevant förening, medlemskap i en nationell handelsorganisation).

 7. Laglig affärsverksamhet enligt nationella definitioner.

 8. IO-adress.

 9. IO's juridiska ombuds namn mot straffregister.

 10. Förklaring undertecknad av IO's juridiska ombud om att dataskyddsförordningen ska respekteras.

 11. Förklaring undertecknad av IO's juridiska ombud att överensstämmelse med de procedurkrav som anges i avsnitt 6.3.4 säkerställs för all verksamhet som rör fordonssäkerhet.

 12. Åtagande att ge relevanta myndigheter, till exempel polisen all information om en säkerhetsrelaterad operation på deras begäran.

 13. Förpliktelse att informera CAB när företaget är upplöst eller upphör med handeln inom bilindustrin.

 14. Åtagande att omedelbart meddela alla ändringar av information om och tillstånd för IO-anställda (dvs hemvist, anställningsförhållande) till CAB.

Vad krävs av den anställde som arbetar med fordon, för att bli SERMI-auktoriserad?

Treffco (CAB) ska kontrollera följande för auktorisation för den anställde eller under inspektion på plats under godkännandets giltighetsperiod:

 1. Att den anställde inte är föremål för ett tidigare återkallande på grund av missbruk.

 2. Den anställdes hemadress.

 3. Huruvida arbetstagaren förekommer i belastningsregistret.

 4. Att anställningsavtal finns mellan den anställde och IO.

 5. Att den anställde har undertecknat ett avtal för att följa förfarandekraven specificeras i avsnitt 6.3.4.

 6. Godkännande av IO där den anställde är godkänd.

 7. Kopiera (båda sidor) av ett giltigt landspecifikt identitetskort eller motsvarande (till exempel svenskt körkort/ID kort/pass).

Inspektionsintervall för SERMI?

Minst 2 inspektioner ska utföras varav en av dessa sker oanmält under giltighetstiden som är 5 år.

Gör din ansökan redan idag och placera din verkstad och dina mekaniker i vår kö av ansökande verkstäder. Vi utför bedömningar löpande för att hjälpa alla verksamheter som vill och behöver hjälp i tid innan lagkravet träder i kraft och möjligheten att behandla kundbilar begränsas markant.

Undrar du över något är du välkommen att ringa oss på +46 10 12 91 800 eller skriv till oss på sermi@treffco.se

bottom of page